دانلود پاورپوینت مدیریت شبکه های مخابراتی (TMN)

دانلود پاورپوینت مدیریت شبکه های مخابراتی (TMN)

دانلود پاورپوینت مدیریت شبکه های مخابراتی (TMN)

عناوین:

بخش اول -ساختمان اطلاعاتي TMN و مديريت شبكه در مخابرات

بخش دوم -یک مثال از شبکه مدیریت مخابراتی برای شبکه موبایل GSM

 -------------------

بخش اول -ساختمان اطلاعاتي TMN و مديريت شبكه در مخابرات:

ساختمان اطلاعاتي TMN و مديريت شبكه در مخابرات:

1-مدل اطلاعات مديريتي