دانلود پاورپوینت انبار داده (Data Warehousing)

دانلود پاورپوینت انبار داده (Data Warehousing)

دانلود پاورپوینت انبار داده (Data Warehousing)

انبار داده (Data Warehouse) چیست:

انـبـار داده بـه مجـموعـه ای از داده هــا گفـتـه می شود که از منابع مختلف اطلاعاتی سازمان جمع آوری ، دسته بندی و ذخیره می شود. در واقع یک انبار داده مخزن اصلی کلیه داده های حال و گذشته یک سازمان می باشد که برای همیشه جهت انجام عملیات گزارش گیری و آنالیز در دسترس مدیران می باشد.