دانلود پاورپوینت بررسی تطبيقی قانون كار

دانلود پاورپوینت بررسی تطبيقی قانون كار

دانلود پاورپوینت بررسی تطبيقی قانون كار

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. به طوری که با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده و دنیای کنونی در جریان یک  دگردیسی کامل قرار گرفته است.

استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت پذیری بنگاه ها را فراهم کرده و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.

2-1- تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن‌

قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي براي كارفرما انجام مي‌دهد.

2-2- تعليق‌ قرارداد كار

2-3- خاتمه‌ قرارداد كار

فوت كارگر - بازنشستگي كارگر -از كارافتادگي كلي كارگر - انقضاء مدت در قراردادهاي كار -پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين - استعفاي كارگر

 2-4- جبران‌ خسارت‌ از هر قبيل‌ و پرداخت‌ مزاياي‌ پايان‌ كار:

درصورتيكه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف كارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي باز گرداند. چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه (زلزله، سيل و امثال اينها) و يا حوادث غيرقابل پيش بيني (جنگ و نظايرآن ) تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را درهمان واحد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن بوجود مي‌آيد به كار اصلي بگمارد.

دولت مكلف است باتوجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي و با استفاده ازدرآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تامين معاش كارگران بيكار شده امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد. چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي ويا بازنشستگي كارگر باشد، كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد. اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي ويا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه، كاهش توانائيهاي جسمي وفكري ناشي از كار كارگر باشد(بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كار ويا نمايندگان قانوني كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد. تشخيص موارد از كارافتادگي كلي وجزئي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غيركار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار مي‌شود، براساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزيركار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

حقوق بازنشستگي   

مزاياي از كارافتادگي

مستمري بازماندگان

حقوق بازنشستگي بازماندگان

پاداش – بازپرداخت به صورت يكجا

حقوق بازنشستگي:

پاداش بازنشستگي(ميزان پايه حقوق بازنشستگي ياBPA) بر اساس ميانگين درآمد ماهانه فرد در سال گذشته محاسبه مي‌شود و تمامي مدت زماني كه فرد بيمه شده، در 8/1 ضرب مي شود، اگر كه كارمند بيش از 20 سال بيمه شده باشد پاداش تا 5درصد افزايش مي‌‌يابد.

مزاياي از كارافتادگي:

 تعريف مورد قبول اين طرح اين است كه ازكارافتادگي بايد بر اثر جراحات، صدمات و بيماري در زمانيكه فرد بيمه است، رخ دادهباشد. افراد از كارافتاده بايد حق بيمه خود را براي مدت حداقل EMBED Equation.3  از زماني كه بيمه بوده‌اند را پرداخت كنند، حتي اگر پاداش از كارافتادگي را دريافت كرده باشند. براي كارمندان بيمه شده با از كارافتادگي كامل، مبلغ پرداختي بر اساس(BPA ) مقرر مي‌شود. آنهاييكه از كارافتادگي جزئي(فقط يكي از اعضاي بدن) دارند ممكن است كه تقريبا 60درصد ازBPA را دريافت كنند.

مستمري بازماندگان:

درصورت فوت يكي از افراد بيمه شده تحت پوشش اين برنامه، بازماندگان آن فرد، واجد شرايط دريافت يكي از سه موارد مزاياي اختصاصي مي‌باشند. حداكثر مزاياي اهدايي، 4برابر حقوق ماهانه بيمه فرد فوت شده مي‌باشد. مواردي كه مستمري شامل حال بازماندگانمي‌شود به شرح زير است:

حقوق بازنشستگي بازماندگان:

افرادي كه داراينسبتهاي زير با فرد فوت شده هستند مي‌توانند مستمري را دريافت كنند. زن يا شوهر

فرزندان زير 18 سال با ازكار افتادگي درجه دوم

والدين اگر كه از 60 سال بيشتر سن داشته باشند و با از كارافتادگي درجه دوم همراه باشند.

والدين همسر اگر كه بالاي 60 سال باشند و از كارافتادگي درجه دوم يا بالاتر را داشته باشند.

پدر و مادربزرگ اگر كه بالاي 60 سال باشند و از كارافتادگي درجه دوم داشته باشند.

پاداش:

اگر كه فرد به مدت 20 سال يا بيشتر بيمه شده باشد،بازماندگان 60درصد از حقوق بازنشستگي فرد فوت شده را دريافت مي‌كنند.

اگر كه به مدت 9 سال و يا كمتر بيمه شده باشد بازماندگان آن شخص 40درصد حقوق بازنشستگي رادريافت مي‌كنند.

بازپرداخت به صورت يكجا:

دريافت كنندگان همانند افراد درج شده درمورد بالا هستند

پاداش شامل حق بيمه كارمند و كارفرما با احتساب بهره آن مي‌شودكه معمولا ممكن است به بازماندگان بر طبق موارد زير كه فرد فوت شده تعلق نگيرد:

كمتر از 10 سال بيمه بوده باشد.

واجد شرايط دريافت حقوق بازنشستگي نباشد.

در كشور كره زندگي نكرده باشد.

و تابعيت كشور كره را نداشته باشد.

پرداخت كلي مستمري پس از فوت.

دريافت كننده يكي از وابستگان بازماندگان هستند كه واجد شرايط دريافت مزاياي بازماندگان شرح داده شده نيستند.

پاداش بر اساس سهم حقوق بيمه كارمند و كارفرما به اضافه بهره آن محاسبه مي‌شود.

مزاياي درماني:

كارمندان به طور رايگان از خدمات بستري شدن در بيمارستان، دارو، معالجات پزشكي، پرستاري،دندانپزشكي، توانبخشي و حمل و نقل به دليل جراحات وارده از محل وقوع حادثه از محل كار تا بيمارستان بهره‌مند مي‌شوند.

شامل 57  اسلاید POWERPOINT


خرید آنلاین